Uw privacy is erg belangrijk voor ons bedrijf en om deze zo goed mogelijk te beschermen, bieden we u deze opmerkingen aan waarin u informatie vindt over het soort informatie dat online wordt verzameld en over de verschillende mogelijkheden die u heeft om in te grijpen bij het verzamelen en gebruik van dergelijke informatie op de Site.

Het bedrijf, in zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met en voor de doeleinden van de AVG - EU-verordening 2016/679 ('Europese verordening betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens'), deelt u hierbij mee dat de bovengenoemde wetgeving voorziet in de bescherming van personen en andere onderwerpen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en dat een dergelijke verwerking gebaseerd zal zijn op de beginselen van correctheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van voornoemde wetgeving en de daarin vastgelegde vertrouwelijkheidsverplichtingen.

De verwerking van persoonlijke gegevens is van toepassing op degenen die interactie hebben met de webservices van het bedrijf, elektronisch toegankelijk vanaf het adres van onze site, overeenkomend met de startpagina van de officiële website van het bedrijf.

Uw gegevens worden in het bijzonder verwerkt voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van verplichtingen met betrekking tot wettelijke of contractuele verplichtingen en wettelijke verplichtingen op fiscaal en boekhoudkundig gebied.

De verwerking van functionele gegevens voor het nakomen van deze verplichtingen is noodzakelijk voor een correct beheer van de relatie en de verlening ervan is verplicht om de hierboven aangegeven doeleinden te realiseren.

Bovendien kondigt de gegevensverwerker aan dat elke niet-communicatie, of onjuiste communicatie, van een van de verplichte informatie, ertoe kan leiden dat de gegevensbeheerder de adequaatheid van de verwerking zelf niet kan garanderen.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, buiten de wettelijke verplichtingen op fiscaal en boekhoudkundig gebied.

Met uw uitdrukkelijke toestemming, zoals het abonneren op de nieuwsbrief, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om informatie over onze promotionele of commerciële activiteiten te verzenden, om markt- of statistische enquêtes uit te voeren.

Het verstrekken van dergelijke gegevens is optioneel en uw weigering om deze te verwerken, brengt de voortzetting van de relatie of de adequaatheid van de behandeling zelf niet in gevaar.

OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS

De verzamelde gegevens zullen nooit openbaar worden gemaakt en zullen niet worden gecommuniceerd zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve voor de noodzakelijke mededelingen aan adviseurs of andere onderwerpen voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT GEGEVENSVERWERKING

De personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben te allen tijde het recht om:

om bevestiging te vragen van het al dan niet bestaan van hun persoonsgegevens;

 • informatie verkrijgen over de doeleinden van de verwerking;
 • het verkrijgen van de correctie en verwijdering van gegevens;
 • de beperking van de verwerking verkrijgen;
 • dataportabiliteit verkrijgen;
 • zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking;
 • zich te verzetten tegen een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering.
 • de verwerkingsverantwoordelijke vragen om toegang tot persoonsgegevens en deze te corrigeren of te annuleren of de verwerking ervan te beperken of zich te verzetten tegen de verwerking ervan, naast het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • de toestemming te allen tijde intrekken onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven;
 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft tot 30 dagen de tijd om te reageren op het verzoek, ontvangen per e-mail of aangetekende brief aan het bedrijf.

Iedereen die twijfels heeft over de naleving van het privacybeleid van het bedrijf, de toepassing ervan, de juistheid van uw persoonlijke gegevens of het gebruik van de verzamelde informatie, kan per e-mail contact met ons opnemen via info @ expert4house.com

PLAATS VAN GEGEVENSVERWERKING

De behandelingen verbonden aan de webdiensten van deze site vinden plaats op de zetel van de Vennootschap en worden uitsluitend gecommuniceerd aan de bevoegde personen voor de uitvoering van de diensten die nodig zijn voor een correct beheer van de arbeidsrelatie, met een garantie van bescherming van de rechten van de belanghebbende.

Uw gegevens worden alleen verwerkt door personeel dat uitdrukkelijk is geautoriseerd door de gegevensbeheerder.

Specifiek door de beheerder gegevensverwerking; Boekhoudkantoor; Magazijn en expediteur.

De persoonsgegevens die worden verstrekt door gebruikers die verzoeken om informatiemateriaal indienen (zoals verzoeken om informatie, abonnement op nieuwsbrieven, enz.) worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de gevraagde dienst of levering.

WIJZE VAN GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens kunnen op de volgende manieren worden verwerkt:

 • Creëren van profielen met betrekking tot klanten, leveranciers of consumenten;
 • Verwerking door middel van elektronische computers;
 • Handmatige verwerking door middel van papieren archieven.

Elke behandeling vindt plaats in overeenstemming met de procedures uiteengezet in de Europese Verordening 2016/679

Chat met ons!