De website www.expert4house.com (de "Site") wordt beheerd door GEFA S.R.L.S (de "Beheerder"). De directeur is een Italiaans bedrijf met een geregistreerd en operationeel hoofdkantoor in Via Maria n. 105-111, 03100 Frosinone (FC), belastingcode en BTW-nummer 03139870608 -. De hieronder gespecificeerde voorwaarden en voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud van de gehele site en vormen, samen met elke pagina of document waarnaar dergelijke voorwaarden en voorwaarden kunnen verwijzen, de voorwaarden waaronder de administratie het gebruik van de site toestaat. inhoud van de site is onderworpen aan het zorgvuldig lezen en aanvaarden van deze gebruiksvoorwaarden (de "voorwaarden"). Het gebruik van de site impliceert de volledige aanvaarding van de voorwaarden.

1)Premisse

Veel delen van deze site zijn ook toegankelijk zonder dat u zich hoeft te registreren. Andere secties daarentegen vereisen registratie door bepaalde persoonlijke identificatiegegevens van de gebruiker te verstrekken. Voor de verwerking van dergelijke gegevens houdt de Beheerder zich aan het Privacybeleid. De Beheerder behoudt zich het recht voor om de onderstaande voorwaarden op elk moment te wijzigen door simpelweg deze pagina van de Algemene voorwaarden bij te werken. Daarom worden geïnteresseerde partijen uitgenodigd om periodiek de meest recente versie van deze voorwaarden te raadplegen. Er wordt ook onderstreept dat van sommige van de onderstaande voorwaarden of bepalingen kan worden afgezien en deze kunnen worden vervangen door specifieke bepalingen die in andere delen van de site worden vermeld.

2)Account en registratie

Voor het gebruik van bepaalde functies en diensten van het platform is mogelijk gebruikersregistratie vereist. Mits de registratie succesvol is, wordt de gebruiker lid van het Platform (een "Lid"). U moet dan de voorwaarden van de gebruikersovereenkomst bevestigen en accepteren. Als u een gebruikers-ID, wachtwoord of andere informatie kiest of ontvangt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u die informatie geheim en vertrouwelijk houden. U mag ze niet aan derden bekendmaken. We hebben het recht om elke door u gekozen of door ons toegewezen gebruikersidentificatie of wachtwoord op elk moment uit te schakelen als u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan de bepalingen van deze websitevoorwaarden. O vermoedt dat iemand anders uw gebruikersidentificatie kent code of wachtwoord, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen via info@expert4house.com.

3)Platformdiensten

Op voorwaarde dat de gebruiker is toegelaten als Lid, verbindt GEFA S.R.L.S zich ertoe hem toegewijde diensten te verlenen. Bijvoorbeeld, in het geval van een aankoop op expert4house e-commerce, heeft de gebruiker de mogelijkheid om het verzendadres dat is gekoppeld aan zijn Member-account te wijzigen of om de bestellingen te beheren. Als de gebruiker van plan is om alleen als bezoeker toegang te krijgen tot het Platform, biedt GEFA S.R.L.S enkele functies. Bij aankoop op expert4house e-commerce heeft de gebruiker bijvoorbeeld controle over de bestelstatus.

4)Privacybeleid

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken zoals uiteengezet in onze https://www.expert4house.com/it/content/2-note-legali.

5)Intellectueel eigendom

GEFA S.R.L.S blijft de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op het Platform en van al het materiaal dat erop wordt gepubliceerd, beschermd door verschillende copyrightwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden. U mag geen enkel deel van de inhoud op ons Platform gebruiken voor commerciële doeleinden, behalve met een licentie om dit te doen door ons of onze licentiegevers. U mag op geen enkele manier papieren of digitale kopieën van gedrukt of gedownload materiaal wijzigen, met inbegrip van het verwijderen van de taal waarin eigendomsrechten worden vermeld in alle kopieën; verder is het niet mogelijk om illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafieken los van de begeleidende tekst te gebruiken. Elk ander gebruik dan dat voorzien in de Websitevoorwaarden is verboden In het geval van een schending van de Websitevoorwaarden, wordt uw autorisatie om ons Platform te gebruiken automatisch beëindigd.

6)Verplichtingen van de gebruiker

U stemt ermee in om te allen tijde te voldoen aan de websitevoorwaarden en alle toepasselijke wetten. Het is u niet toegestaan ​​om enige vorm van "hacking", "deep link", "page-scrape", "robot", "spider" of andere automatische apparaten, programma's, algoritmen of methodologieën of enig soortgelijk handmatig proces of equivalent te misbruiken om toegang krijgen tot, verwerven, kopiëren of bewaken van enig deel van het Platform of de inhoud ervan, of op enigerlei wijze de navigatie- of presentatiestructuur van het Platform of de inhoud ervan reproduceren of omzeilen, om materialen, documenten of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen op welke manier dan ook, niet bewust beschikbaar gesteld via het platform. GEFA S.R.L.S behoudt zich het recht voor om dergelijke activiteiten uit te sluiten. Het is de gebruiker niet toegestaan ​​om enige actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig hoge belasting op de infrastructuur van het Platform of op onze systemen of netwerken, of op enig systeem of netwerk dat is verbonden met het Platform of met GEFA S.R.L.S. De gebruiker is verantwoordelijk voor het onderhouden, op eigen kosten, van een adequate verbinding met internet, een noodzakelijke voorwaarde om het Platform te gebruiken.

7)Beperking van aansprakelijkheid

GEFA S.R.L.S. GARANDEERT NIET DAT HET PLATFORM OF ENIGE INHOUD, SERVICE OF FUNCTIONALITEIT VAN HET PLATFORM FOUTEN OF ONDERBREKINGEN ZAL ZIJN, OF DAT ELK DEFECT WORDT GECORRIGEERD, OF DAT HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM DOOR DE GEBRUIKER SPECIFIEKE RESULTATEN ZAL OPLEVEREN. HET PLATFORM EN DE INHOUD ERVAN WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. ALLE INFORMATIE DIE OP HET PLATFORM WORDT VERSTREKT, KAN ZONDER KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. GEFA S.R.L.S. WIJST ELKE GARANTIE AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ENIGE GARANTIE VAN NAUWKEURIGHEID, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. GEFA S.R.L.S. WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DE HANDELINGEN, WEGLATINGEN EN GEDRAG VAN EEN DERDE IN VERBAND MET OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM EN / OF ENIGE SERVICE. U AANVAARDT DE TOTALE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM EN ELK GERELATEERD PLATFORM. DE ENIGE CLAIM VAN DE GEBRUIKER TEGEN GEFA S.R.L.S. BIJ NIET-TEVREDENHEID MET HET PLATFORM OF DE INHOUD VAN HET PLATFORM IS DE VERBINDING VAN HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM OF ENIGE INHOUD. DEZE BEPERKING VAN HET RECHT OP HERSTEL IS ONDERDEEL VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE RELEVANTE PARTIJEN.

Voor zover wettelijk toegestaan, is de bovenstaande disclaimer van toepassing op schade, aansprakelijkheden of letsel veroorzaakt door storingen, fouten, weglatingen, onderbrekingen, annuleringen, defecten, vertragingen in de werking of verzending, computervirussen, storingen aan de communicatielijn, diefstal of vernietiging of ongeautoriseerde toegang, wijziging of gebruik, voor contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere oorzaak ... Behalve waar de wet dit verbiedt, in geen geval GEFA SRLS aansprakelijk jegens de gebruiker voor alle indirecte, gevolg-, voorbeeldige, incidentele of punitieve schade, met inbegrip van bijvoorbeeld winstderving en schade veroorzaakt door grove nalatigheid bij de uitoefening van vertrouwelijkheidsverplichtingen, zelfs als GEFA S.R.L.S. werd geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

8)Links naar andere websites

Waar ons platform links bevat naar andere websites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden dergelijke links alleen ter referentie aangeboden. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als onze goedkeuring van die gelinkte websites of de informatie die daaruit kan worden verkregen. We hebben geen controle over de inhoud van dergelijke sites of bronnen.

 
Chat met ons!