Webbplatsen www.expert4house.com ("webbplatsen") hanteras av GEFA S.R.L.S ("administratören"). Direktören är ett italienskt företag med registrerat och operativt huvudkontor i Via Maria n. 105-111, 03100 Frosinone (FC), skattekod och momsnummer 03139870608 -. Villkoren och villkoren som anges nedan gäller innehållet på hela webbplatsen och tillsammans med alla sidor eller dokument som sådana villkor och villkor kan hänvisa till utgör de villkor under vilka administrationen tillåter användning av webbplatsen. innehållet på webbplatsen är föremål för noggrann läsning och godkännande av dessa användarvillkor ("villkoren"). Användning av webbplatsen innebär fullständigt godkännande av villkoren.

1)Premiss

Många delar av denna webbplats är också tillgängliga utan registrering. Andra avsnitt kräver å andra sidan registrering genom att tillhandahålla viss personlig identitetsinformation för användaren. För behandling av sådana uppgifter följer administratören sekretesspolicyn. Administratören förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren nedan, helt enkelt genom att uppdatera den här sidan i villkoren. Därför uppmanas intresserade att regelbundet kontrollera den mest uppdaterade versionen av dessa villkor. Det understryks också att vissa av de villkor som anges nedan kan avstås från och ersättas av specifika bestämmelser som rapporteras i andra delar av webbplatsen.

2)Konto och registrering

Användningen av vissa funktioner och tjänster på plattformen kan kräva användarregistrering. Förutsatt att registreringen lyckas kommer användaren att bli medlem i plattformen ("medlem"). Du måste då bekräfta och acceptera villkoren i användaravtalet. Om du väljer eller tar emot ett användar-ID, lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsprocedurer, måste du hålla den informationen hemlig och konfidentiell. Du får inte lämna ut dem till tredje part. Vi har rätt att när som helst inaktivera alla användaridentifierare eller lösenord som du har valt eller tilldelats av oss, om du enligt vår rimliga åsikt inte har följt bestämmelserna i dessa webbplatsvillkor. O misstänker att någon annan känner till din användaridentifikation kod eller lösenord, måste du omedelbart meddela oss på info@expert4house.com.

3)Plattformstjänster

Förutsatt att användaren har antagits som medlem, förbinder sig GEFA S.R.L.S att ge honom dedikerade tjänster. Till exempel, vid köp på expert4house e-handel, kommer användaren att ha möjlighet att ändra leveransadressen som är länkad till sitt medlemskonto eller att hantera beställningarna. Om användaren bara tänker komma åt plattformen som besökare erbjuder GEFA S.R.L.S några funktioner. Till exempel, vid köp på expert4house e-handel, kommer användaren att ha kontroll över orderstatusen.

4)Integritetspolicy

Vi använder endast din personliga information enligt vad som anges i vår https://www.expert4house.com/it/content/2-note-legali.

5)Immateriella rättigheter

GEFA S.R.L.S förblir ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter på plattformen och allt material som publiceras på den, skyddad av olika upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla dessa rättigheter är reserverade. Du får inte använda någon del av innehållet på vår plattform för kommersiella ändamål utom med en licens för att göra det av oss eller våra licensgivare. Du får inte modifiera papperskopior eller digitala kopior av något tryckt eller nedladdat material på något sätt, inklusive borttagning av meddelandespråk i alla kopior; vidare är det inte möjligt att använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller grafik separat från någon medföljande text. All annan användning än den som tillhandahålls av webbplatsens villkor är förbjuden. I händelse av ett brott mot webbplatsens villkor upphör ditt tillstånd att använda vår plattform automatiskt..

6)Användar skyldigheter

Du samtycker till att alltid följa webbplatsens villkor och alla tillämpliga lagar. Du får inte missbruka någon form av "hacking", "djup länk", "sidskrapa", "robot", "spindel" eller andra automatiska enheter, program, algoritmer eller metoder eller liknande manuell process eller motsvarande, för att komma åt, förvärva, kopiera eller övervaka någon del av plattformen eller dess innehåll, eller på något sätt reproducera eller kringgå navigations- eller presentationsstrukturen för plattformen eller dess innehåll, för att erhålla eller försöka få material, dokument eller information på något sätt som inte avsiktligt tillgänglig via plattformen. GEFA S.R.L.S förbehåller sig rätten att utesluta sådana aktiviteter. Användaren får inte vidta några åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt hög belastning på infrastrukturen på plattformen eller på våra system eller nätverk, eller på något system eller nätverk som är anslutet till plattformen eller till GEFA S.R.L.S. Användaren är ansvarig för att på egen bekostnad upprätthålla en adekvat anslutning till Internet, ett nödvändigt krav för att använda plattformen.

7)Ansvarsbegränsning

GEFA S.R.L.S. GARANTERAR INTE ATT PLATTFORMEN ELLER NÅGOT PLATTFORMENS INNEHÅLL, SERVICE ELLER FUNKTIONALITET KOMMER FEL ELLER AVBRYTNINGSFRI, ELLER ATT NÅGRA FEL KORRIGERAS, ELLER ATT ANVÄNDARENS ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN GÖR SPECIFIKA RESULTAT. PLATTFORMEN OCH INNEHÅLLET LEVERERAS I EN "SOM DEN ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" GRUND. ALL INFORMATION OM PLATTFORMEN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. GEFA S.R.L.S. FRISKRIVAR ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅLDA, INKLUDERAR ALLA GARANTIER FÖR NÖJAKTIGHET, INTE ÖVERTRÄDELSE, SÄLJBARHET OCH FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. GEFA S.R.L.S. FRISKRIVER ALLT ANSVAR FÖR HANDLINGAR, UTSLÄPP OCH UPPFÖRANDE AV TREDJE PART I FÖRBINDELSE MED ELLER RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN AV PLATTFORMEN OCH / ELLER NÅGRA TJÄNSTER. Du antar TOTALT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN OCH NÅGON RELATERAD PLATFORM. ANVÄNDARENS ENDAST KRAV MOT GEFA S.R.L.S. FÖR MISLÅTT MED TILLFREDSSTÄLLNINGEN MED PLATTFORMEN ELLER NÅGOT FÖR PLATTFORMENS INNEHÅLL är AVSLUTANDE AV ANVÄNDNINGEN AV PLATTFORMEN ELLER INNEHÅLL. DENNA BEGRÄNSNING AV ÅTERVINNINGSRÄTTEN DELAR I AVTALET MELLAN DE RELEVANTA PARTERNA.

I den utsträckning som lagen tillåter gäller ovanstående ansvarsfriskrivning för skador, ansvarsskyldigheter eller skador orsakade av fel, fel, utelämnanden, avbrott, annulleringar, defekter, förseningar i drift eller överföring, datavirus, fel på kommunikationslinjen, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst, ändring eller användning för avtalsbrott, skadestånd, vårdslöshet eller någon annan orsak ... Förutom där lagen förbjuder det, i inget fall GEFA SRLS ansvarar gentemot användaren för indirekta, följdmässiga, exemplariska, oförutsedda eller bestraffande skador, inklusive exempelvis förlust av vinst och skador orsakade av grov vårdslöshet vid utövandet av sekretessskyldigheter, även om GEFA S.R.L.S. informerades om möjligheten till sådana skador.

8)Länkar till andra webbplatser

Om vår plattform innehåller länkar till andra webbplatser och till resurser från tredje part, tillhandahålls sådana länkar endast för referensändamål. Sådana länkar ska inte tolkas som vårt godkännande av dessa länkade webbplatser eller den information som kan erhållas från dem. Vi har ingen kontroll över innehållet på sådana webbplatser eller resurser.

 
Chatta con noi!