Twoja prywatność jest bardzo ważna dla naszej firmy i aby lepiej ją chronić, udostępniamy Ci te uwagi, w których znajdziesz informacje o rodzaju informacji gromadzonych online oraz o różnych możliwościach interwencji w gromadzenie i wykorzystywanie tych informacji na Strona.

Firma, działając jako Administrator danych osobowych, zgodnie z i dla skutków RODO – Rozporządzenia UE 2016/679 („Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych”), informuje, że w/w przepisy zapewnia ochronę osób i innych podmiotów w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz że przetwarzanie to będzie oparte na zasadach poprawności, zgodności z prawem, przejrzystości oraz ochrony Twojej prywatności i Twoich praw.

DANE OSOBISTE

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ww. ustawy oraz z określonymi w nich obowiązkami zachowania poufności.

Przetwarzanie danych osobowych dotyczy osób, które wchodzą w interakcję z usługami internetowymi Spółki, dostępnymi za pośrednictwem komputera, począwszy od adresu naszej Witryny, odpowiadającego stronie początkowej oficjalnej strony internetowej Spółki.

W szczególności Twoje dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa lub zobowiązań umownych oraz obowiązków prawnych w zakresie podatków i rachunkowości.

Przetwarzanie danych funkcjonalnych w celu wypełnienia tych obowiązków jest niezbędne do prawidłowego zarządzania relacją, a ich podanie jest niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.

Administrator Danych Osobowych informuje również, że niepodanie lub nieprawidłowe przekazanie jednej z obowiązkowych informacji może spowodować, że Administrator Danych Osobowych nie będzie w stanie zagwarantować adekwatności samego przetwarzania.

Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, poza obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa w zakresie podatków i rachunkowości.

Z zastrzeżeniem Twojej wyraźnej zgody, takiej jak zapisanie się do newslettera, Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji o naszych działaniach promocyjnych lub handlowych, do przeprowadzania badań rynkowych lub statystycznych.

Podanie tych danych jest dobrowolne, a odmowa ich przetwarzania nie zagraża kontynuacji związku ani adekwatności samego leczenia.

ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH

Zebrane dane nigdy nie zostaną ujawnione ani przekazane bez Twojej wyraźnej zgody, z wyjątkiem komunikacji niezbędnej konsultantom lub innym podmiotom do wypełnienia zobowiązań prawnych.

TWOJE PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

Podmioty, których dane osobowe dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie uzyskać:

poprosić o potwierdzenie istnienia lub braku Twoich danych osobowych;

 • uzyskania informacji o celach przetwarzania;
 • żądania sprostowania i usunięcia danych;
 • uzyskać ograniczenie leczenia;
 • osiągnąć przenośność danych;
 • w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania;
 • sprzeciwić się zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oprócz prawa do przenoszenia danych;
 • cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz usunąć dane z serwerów Gefa Srls, możesz wysłać prośbę o usunięcie danych na następujący adres e-mail: info@expert4huse.com . Po wysłaniu żądania usunięcie nastąpi natychmiast.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych ma do 30 dni na ustosunkowanie się do żądania otrzymanego pocztą elektroniczną lub listem poleconym od firmy.

Każdy, kto ma wątpliwości co do przestrzegania przyjętej przez Spółkę polityki ochrony prywatności, jej stosowania, prawidłowości swoich danych osobowych lub wykorzystania zebranych informacji może skontaktować się z nami pod adresem e-mail info@expert4house.com

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Zabiegi związane z serwisami internetowymi tej witryny odbywają się w siedzibie Spółki i będą zakomunikowane wyłącznie podmiotom właściwym do wykonywania usług niezbędnych do prawidłowego zarządzania stosunkiem pracy, z gwarancją ochrony praw zainteresowana strona.

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez personel wyraźnie upoważniony przez Administratora Danych.

W szczególności przez Kierownika ds. Przetwarzania Danych; Biuro rachunkowe; Agent magazynowy i spedycyjny.

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników, którzy proszą o przesłanie materiałów informacyjnych (takich jak prośby o informacje, subskrypcje biuletynów itp.) są wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania żądanej usługi lub świadczenia.

METODY PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujący sposób:

 • Tworzenie profili dotyczących klientów, dostawców lub konsumentów;
 • Przetwarzanie za pomocą komputerów elektronicznych;
 • Ręczne opracowanie za pomocą archiwów papierowych.

Każdy zabieg odbywa się zgodnie z metodami określonymi w Rozporządzeniu Europejskim 2016/679

Chatta con noi!